Bestyrelse

Bestyrelsen

 • Formand:
 • Jens Debel-Hasløv

 • G/F Nygård
 • T: 24 66 14 42
 • jens@sagir.dk
 • Næstformand:
 • Jann Larsen
 • G/F Nørregård
 • T: 36 41 06 13
 • jann@sagir.dk
 • Kasserer:
 • Pia Jessen
 • G/F Pilevang
 • T: 36 72 41 78
 • pia@sagir.dk
 • Bestyrelsesmedlem:
 • Aase Liljedahl
 • G/F Krudthusene
 • T: 21 29 45 10
 • aase@sagir.dk
 • Bestyrelsesmedlem:
 • Karin Andersen
 • G/F Krudthusene
 • T: 28 14 07 28
 • karin@sagir.dk

 • Bestyrelsesmedlem:
 • Bo Marott Hansen
 • G/F Vejlaget Padborgvej
 • bo@sagir.dk
 • Bestyrelsesmedlem:
 • Mads Blomgreen
 • G/F Damhusdalen
 • bo@sagir.dk
 • Suppleant:
 • Lisbeth Espensen
 • Søren Jensen

 • Revisorer:
 • Kian Vang
 • Jette Fallentin
 • Revisorsuppleant:
 • Jens Peter Nielsen
 • Jon Forchhammer


Bestyrelsen


Valg af Bestyrelsen:


Sammenslutningen vælger på generalforsamlingen i februar/marts en bestyrelse som daglig ledelse.


Denne består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valgene er for 2 år.

Formand, sekretær, samt 1 bestyrelsesmedlem afgår i ulige år.

Næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige år.

Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant for 2 år.

Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at melde forfald, betragtes man som udtrådt af bestyrelsen og en suppleant indkaldes.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med 14 dages varsel så ofte, dette er nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. 3 medlemmer af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden forlange dette indkaldt. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


Ved formandens afgang konstitueres næstformanden som formand, indtil der ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foretages nyvalg af formand. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter kan kun finde sted blandt de på generalforsamlingens tilstedeværende medlemmer. Hvis der foreligger skriftligt tilsagn fra den pågældende kandidat, kan denne dog vælges på generalforsamlingen.

En tilmeldt grundejerforening er pligtig til at holde bestyrelsen løbende orienteret om sager og foranstaltninger, der kan have almen interesse.


En tilmeldt grundejerforening er pligtig til at holde bestyrelsen løbende orienteret om sager og foranstaltninger, der kan have almen interesse.

Vedtægter


Download vedtægter her som PDF: Vedtaegter_20140315.pdf

Du har brug for en Adobe Reader for at læse PDF, den kan downloades her gratis.